Bolagsstämma 2020

Tisdag 9 juni, kl 16.00 Biopalatset, Kungstorget 2, Göteborg
Smoltek Nanotech Holding ABs bolagsstämma kommer att hållas på Biopalatset, Kungstorget 2 i Göteborg, tisdag 9 juni 2020. Som en konsekvens av covid-19 kommer stämman att live-sändas, i syfte att erbjuda aktieägare som inte deltar möjligheten att följa stämman.
Länk till sändningen hittar du nedan, sändningen börjar efter innan 16.00. 
Särskilda åtgärder vid stämman med anledning av coronaviruset (covid-19)

Aktieägare uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning, samt att utnyttja möjligheten att poströsta eller att delta via ombud istället för att närvara fysiskt. Aktieägare som tillhör en riskgrupp bör inte delta på årsstämman. 

 

Om antalet aktieägare som avser delta fysiskt på årsstämman skulle överstiga vad som föreskrivs eller rekommenderas av relevanta myndigheter eller om styrelsen annars bedömer att årsstämman inte kan genomföras på ett tillräckligt säkert sätt kan årsstämman komma att ställas in med mycket kort varsel.

 

Smoltek strävar efter att på bästa möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av det nya coronaviruset. Som en del i detta kommer bolaget att iaktta vid var tid gällande restriktioner och myndighetsrekommendationer. Med anledning av detta har bolaget beslutat att vidta bland annat följande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman:

 • Förhandsröstning erbjuds med stöd av den nya undantagslagen för stämmor

 • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas i samband med stämman

 • Verkställande direktörens redogörelse för bolagets verksamhet kommer publiceras på den här webbsidan direkt efter stämman (se nedan)

 • Styrelsen föreslår att årsstämman ska kunna följas via webblänk (punkt 4 i dagordningen, se dagordning nedan)

 • Antalet närvarande styrelseledamöter, medlemmar av ledningen och andra anställda kommer att begränsas kraftigt (somligas medverkan kan komma att ske via videolänk eller telefon)

 • Inga externa gäster kommer att bjudas in till stämman

Information om förhandsröstning

Smolteks styrelse har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post i förhand. Styrelsen uppmanar aktieägare att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som deltar fysiskt på stämman för att därigenom minska risken för spridning av coronaviruset. 

Länk till formulär för förhandsröstning tillhandahålls nedan. Ytterligare information om förhandsröstning per post finns i kallelsen till årsstämman och i själva formuläret för förhandsröstning.

Handlingar och formulär​

Kallelse 

Årsredovisning 2019 inkl revisionsberättelse

Revisorsyttrande (ang apportegendom​)

Formulär

Förhandsröstning 

Fullmaktsformulär

Bilagor (uppdaterade) 

Bilaga 1 – Styrelsens uppdaterade
förslag till teckningsoptioner

Bilaga 1A – Styrelsens uppdaterade villkor för ovan teckningsoptioner

Bilaga 2 – Styrelsens uppdaterade förslag till emission av aktier

Bilaga 2A – Styrelsens uppdaterade redogörelse enligt apportegendom

Bilagor (före justering) 

Bilaga 2 – Styrelsens förslag
till teckningsoptioner 

Bilaga 2A – Villkor för
ovan teckningsoptioner
 

Bilaga 3 – Styrelsens förslag
till emission av aktier
 

Bilaga 3A – Styrelsens
redogörelse enligt
apportegendom

 

Följ stämman

via live-stream här

Sändningen börjar strax efter
stämmans öppnande,
tisdag 9 juni 2020, kl. 16.00. 

Efter stämmans avslutande 

Verkställande direktörens redogörelse
för 2019 kommer publiceras efter
stämmans avslutande, se nedan

 Anders Johansson, vd redogör för 2019 (kommer ersätta nedan video efter stämman)
Allt för stämman

Följ stämman här (live stream)

Aktieägare som hörsammat uppmaningen att inte fysiskt delta på årets stämma kan följa stämman via länk. Sändningen börjar strax efter stämmans öppnande, tisdag 9 juni 2020, kl. 16.00. 

Smolteks vd Anders Johansson redogör för 2019 (videolänk publiceras efter stämmans avslutande och kommer ersätta ovan intervju).

 

Handlingar och formulär till årets stämma

Formulär för förhandsröstning 

Fullmaktsformulär för ombud

Kallelse 

Årsredovisning för 2019 inkl revisionsberättelse 

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Bilagor (uppdaterade)

Bilaga 1 – Styrelsens uppdaterade förslag till teckningsoptioner

Bilaga 1A – Styrelsens uppdaterade villkor för ovan teckningsoptioner

Bilaga 2 – Styrelsens uppdaterade förslag till emission av aktier

Bilaga 2A – Styrelsens uppdaterade redogörelse enligt apportegendom

Bilagor (före justering): 

Bilaga 2 – Styrelsens förslag till teckningsoptione

Bilaga 2A – Villkor för ovan teckningsoptioner 

Bilaga 3 – Styrelsens förslag till emission av aktier 

Bilaga 3A – Styrelsens redogörelse enligt apportegendom

Förslag till dagordning 

 

Av styrelsen föreslagen dagordning: 
 

 1. Stämman öppnas;

 2.  Val av ordförande vid stämman;

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

 4. Beslut om att sända en videoupptagning av stämman via Internet;

 5. Val av en eller två justeringspersoner;

 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

 7. Godkännande av dagordning;

 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 

 9. Beslut om:
  a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;  
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;

 10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;

 11.  Val av styrelse samt revisor;

 12. Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner;

 13. Beslut om emission av aktier (apportemission); 

 14. Beslut om justeringsbemyndigande; 

 15. Stämmans avslutande.

Smoltek provides groundbreaking technology for the new wave of heterogeneous integration and advanced semiconductor packaging. 

By pioneering carbon nanotechnology we keep scaling advanced semiconductor packaging technologies on a system level.

 • White Twitter Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

© 2005-2020 by Smoltek

Headquarters
Kaserntorget 7, S411 18 Gothenburg, Sweden

info@smoltek.com | +46 760 52 00 53

US location

470 Ramona Street, Palo Alto, CA 94301, USA

Newsletters

Get the latest news from Smoltek in your mailbox