Halftone Image of Crowd

Årsstämma 2021

Smoltek Nanotech Holding AB – Kommuniké från årsstämma
Smoltek Nanotech Holding AB (publ) höll torsdagen den 27 maj 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition 

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 i enlighet med avgiven årsredovisning. 

 

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2020 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

 

Styrelse och revisor 

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, om omval av styrelseledamöterna Peter Augustsson, Peter Enoksson, Finn Gramnaes, Bo Hedfors och Gustav Brismark. Nyvalet av Martin Lenart som ny styrelseledamot kommer i linje med tidigare kommunikation inte att verkställas genom registrering. Detta eftersom bolaget istället valt att rekrytera Martin Lenart som operativ rådgivare till koncernen.

 

Peter Augustsson omvaldes till styrelsens ordförande. 

 

Årsstämman omvalde, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor. Det antecknades att Zlatan Mitrovic utsetts av Grant Thornton Sweden AB till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor. 

 

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt nomineringskommitténs förslag. 

 

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med nomineringskommitténs förslag. 

 

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna nya bolagsordningen. 

 

Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner. 

 

Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från Gramtec Business Partner AB och Peter Enoksson, om riktad emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter.

 

Beslut om införande av incitamentsprogram till kommande nyckelpersoner samt godkännande av överlåtelse 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogram till kommande nyckelpersoner samt godkännande av överlåtelse. 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

 

Förslag till dagordning, 27 maj 2021 

 

Av styrelsen föreslagen dagordning: ​

 

1)    Stämman öppnas;

2)    Val av ordförande vid stämman;

3)    Upprättande och godkännande av röstlängd;

4)    Val av en eller två justeringspersoner;

5)    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)    Godkännande av dagordning;

7)    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen;

8)    Beslut om:

       a)    fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen;

       b)    dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

       c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;

             i) Peter Augustsson

             ii) Gustav Brismark

             ii) Bo Hedfors

             iv) Finn Gramnaes

             v) Peter Enoksson

             vi) Anders Johansson

9)      Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

10)    Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;

11)    Val av styrelse; 

         Nomineringskommitténs förslag till styrelse:

         i)    Peter Augustsson

         ii)    Peter Enoksson

         iii)    Finn Gramnaes

         iv)    Bo Hedfors

         v)    Gustav Brismark

         vi)    Martin Lenart

12)    Val av styrelsens ordförande;

13)    Val av revisor;

14)    Beslut om fastställande av principer för valberedningen;

15)    Beslut om antagande av ny bolagsordning;

16)    Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner;

17)    Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter;

18)    Beslut om införande av incitamentsprogram till nuvarande och tillkommande nyckelpersoner samt godkännande av                       överlåtelse;

19)    Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;

20)    Beslut om justeringsbemyndigande;

21)    Stämmans avslutande.

Förhandsröstning (poströstning)


Till årets stämma får aktieägarna endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. 

Aktieägare i Smoltek Nanotech Holding AB (publ), 559020-2262 ("Bolaget") kan anmäla sig och poströsta inför årsstämman den 27 maj 2021. I formuläret kan man rösta Ja eller Nej, Avstå från att rösta eller begära att frågan Bordläggs. Formuläret måste fyllas i och skickas in senast den 26 maj 2021.

Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

 Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.   

Länk till förhandsröstningsformulär (poströstning)

Handlingar, formulär och nödvändiga länkar till årsstämman​

Kallelse 

Årsredovisning 2020

Pressmeddelanden ang punt 11/vi: Martin Lenart

Pressmeddelande: Lägesuppdatering

Fullmaktsformulär (biläggs till poströstning vid användning) 

Bilaga 1 - Antagande av ny bolagsordning

Bilaga 2 - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner

Bilaga 3  - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter

Bilaga 4 - Förslag till beslut om emission av optioner inklusive överlåtelse 

Incitamentsprogram: 

Optionsvillkor Styrelseledamöter

Optionsvillkor Nyckelpersoner

Optionsvillkor Kommande nyckelpersoner

Länk för förhandsröstning (poströstning – samma som ovan)

Artikel om covid-påverkan och bolagsstämmor (engelska)

Smoltek Nanotech Holding AB – Styrelse
SNH_board_Peter-Augustsson_500x500.jpg

PETER AUGUSTSSON

Ordförande

Peter har över 40 års erfarenhet från fordons-, teknik- och komponentbolag, bl a med ledande befattningar inom Volvo Personvagnar samt som vd för SKF och Saab Automobile. 

 

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik, CTH Göteborg 

Aktieinnehav: 34 285 (via ägarbolag)

Optioner: 84 876

SNH_board_Finn-Gramnaes_500x500.jpg

FINN GRAMNAES

Ledamot

Finn har stor erfarenhet av att bygga företag i Sverige och USA inom flera teknikområden. Idag är han bl a vd för utvecklingsbolaget Gramtec Innovation och investmentbolaget Gramtec Business Partner. 

Utbildning: Maskinteknik 

Aktieinnehav: 1 736 932 (via ägarbolag)

Optioner: 157 893

SNH_board_Peter-Enoksson_500x500.jpg

PETER ENOKSSON

Ledamot

Peter är professor vid CTH i Göteborg och har över 20 års forskningserfarenhet inom kolbaserad nanoteknik och mer än 30 års erfarenhet inom mikrosystemteknik.

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik, Teknologie doktor, Docent, KTH, Stockholm 

Aktieinnehav: 1 077 430  

Optioner: 97 948

SNH_board_Bo-Hedfors_500x500.jpg

BO HEDFORS

Ledamot

Bo har över 50 års erfarenhet från den globala telekommunikationsmarknaden. Är verksam i USA, där han tidigare varit bl a vd för Ericsson i Dallas samt vice vd på Motorola i Chicago. Är idag rådgivare för Trice Imaging, Phluido, CloudBackend och Nexit Ventures. 

Utbildning: Civilingenjör, CTH Göteborg

Aktieinnehav: 75 150  

Optioner: 6 831

SNH_board_Gustav-Brismark_500x500.jpg

GUSTAV BRISMARK

Ledamot

Gustav har över 30 års erfarenhet av patent- och licensieringsfrågor och kommersialisering av ny teknik från olika positioner inom Ericsson, senast som chef för immateriella rättigheter. 

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik, Uppsala Universitet

Aktieinnehav: 3 125  

Optioner: 20 584