Affärsmöte

Extra bolagsstämma 2022-10-24

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma måndag 24 oktober 2022. All nödvändig information om stämman hittar du på den här webbsidan.

 OBS! Poströstning ersätter fysisk stämma

Förslag till dagordning, 24 oktober 2022 

Stämmans öppnande

  1. Val av ordförande vid stämman

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd

  3. Val av justeringsperson

  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

  5. Godkännande av dagordning

  6. Beslut om ändring av bolagsordningen

  7. Beslut om godkännande av nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

  9. Beslut om justeringsbemyndigande

  10. Stämmans avslutande

Förhandsröstning (poströstning)


Till den extra bolagsstämman får aktieägarna endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. 

För förhandsröstning ska aktieägarna använda länk till digitalt formulär (se nedan). Röstningsformuläret måste fyllas i och vara www.poströsta.se tillhanda senast den 23 oktober 2022. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

 

Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt i länklistan nedan. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Handlingar, formulär och nödvändiga länkar till den extra bolagsstämman​

Kallelse till extra bolagsstämma 

Fullmaktsformulär (biläggs till poströstning vid användning)

Länk till: Formulär för förhandsröstning (poströstning)

Villkor teckningsoptioner serie TO 7

Koncern-vd Håkan Persson svarar på frågor om den föreslagna emissionen

Har du frågor angående stämman går det bra att maila dessa till agm@smoltek.com.  

Tillbaka till Investors-sidan

Smoltek Nanotech Holding AB – Styrelse
SNH Board 2022 Peter 500x500.jpg

PETER AUGUSTSSON

Ordförande

Peter har över 40 års erfarenhet från fordons-, teknik- och komponentbolag, bl a med ledande befattningar inom Volvo Personvagnar samt som vd för SKF och Saab Automobile. 

 

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik, CTH Göteborg 

Aktieinnehav: 52 401 (via ägarbolag)

Optioner: 40 000

SNH Board 2022 Finn 500x500.jpg

FINN GRAMNAES

Ledamot

Finn har stor erfarenhet av att bygga företag i Sverige och USA inom flera teknikområden. Idag är han bl a vd för utvecklingsbolaget Gramtec Innovation och investmentbolaget Gramtec Business Partner. 

Utbildning: Maskinteknik 

Aktieinnehav: 1 801 621 (via ägarbolag)

Optioner: -

SNH Board 2022 Per 500x500.jpg

PER ZELLMAN

Ledamot

Per har mångårig erfarenhet inom bolagsbyggande och kommersialisering. Tidigare styrelseerfarenhet från bland annat Norstel AB, Ascatron AB samt Acosense AB.

Utbildning: Civilingenjör, elektronik 

Aktieinnehav: -  

Optioner: -

SNH Board 2022 Edvard 500x500.jpg

EDVARD KÄLVESTEN

Ledamot

Edvard har djup kunskap inom Smolteks affärsområde som riktar sig till halvledarindustrin och mångårig erfarenhet av bolagsbyggande. Han är vd och grundare av Silex Microsystems som idag omsätter mer än en miljard. 

Utbildning: PhD, mikrosensorer, KTH Stockholm 

Aktieinnehav: -  

Optioner: -

SNH Board 2022 Gustav 500x500.jpg

GUSTAV BRISMARK

Ledamot

Gustav har över 30 års erfarenhet av patent- och licensieringsfrågor och kommersialisering av ny teknik från olika positioner inom Ericsson, senast som chef för immateriella rättigheter. 

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik, Uppsala Universitet

Aktieinnehav: 3 409  

Optioner: 40 300