Företrädesemission i Smoltek Nanotech Holding AB

Smoltek genomför företrädesemission av units

Smoltek genomför företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, externa investerare och emissionsgarantier. 

Bolaget tillförs efter emissionskostnader högst 36,5 MSEK genom Företrädesemissionen och högst 26,6 MSEK genom teckningsoptionerna. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för industrinära processdemonstration av CNF-MIM-tekniken samt fortsatt marknadsbearbetning, vilket kräver ökad marknadsföring och förstärkning inom försäljning på fokusmarknaderna.

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av uniträtter. De som på avstämningsdagen den 6 mars 2019 är registrerade som aktieägare i bolaget äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Units som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom ramen för den primära företrädesrätten ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning samt allmänheten. Teckning av units kan även ske utan stöd företrädesrätt.

Innehavare av aktier kommer inom ramen för den primära företrädesrätten att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie de ägde den 6 mars 2019. Tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Teckningskursen per unit är 160,00 SEK, motsvarande en teckningskurs om 40,00 SEK per aktie. 

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen av teckningsoptionen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 100,00 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 ska äga rum under perioden från och med den 20 april 2020 till och med den 1 maj 2020. Teckning av units sker under perioden 8 mars – 22 mars 2019. 

Prospekt och anmälningssedel utan företräde för nedladdning (i det vårgröna fältet - till höger (laptop/platta), under (mobil).

Teckningsperiod
8-22 mars 2019

Dokument

Företrädesemissionen i sammandrag

 

Teckningskurs per unit

160,00 SEK/unit (40,00 SEK per aktie, teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Courtage utgår ej

Teckningsperiod

8 mars – 22 mars 2019

Handel med uniträtter

8 mars – 20 mars 2019

Handel med BTU

8 mars 2019 – till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket

Teckningsperiod teckningsoption TO 2

20 april – 1 maj 2020

Smoltek har lösningen på halvledarindustrins utmaningar

Halvledarindustrins utmaningar

 

 • Artificiell Intelligens (”AI”), 5G och Internet of Things (”IoT”) är exempel på tre tunga tekniktrender med helt olika uppgifter att lösa, men med det gemensamt att de ställer höga krav på halvledarutvecklingen
   

 • Exempel: AI:s utveckling har bara börjat. Varför tar inte utvecklingen fart ordentligt? Jo ”kapaciteten”, slarvigt uttryckt, i dagens processorer är för dålig. Det finns ett stort behov av effektivare processorer, som antingen är avsevärt mera kraftfulla, eller är mindre och billigare än idag
   

 • För att kunna processa den allt större mängden av data behöver processorerna högre kapacitet än idag. Ett av problemen är att halvledarindustrin inte kan tillverka mindre, snabbare och samtidigt billigare processorer. Lösningen är smartare kretsintegration och det är här kolnanoteknik kommer in i bilden

Smolteks banbrytande lösning

 • Smoltek har utvecklat en tillverkningsteknik för kolnanostrukturer som kan effektivisera och minimera komponenter inom halvledarindustrin
   

 • Teknologin erbjuder bland annat en förminskning av kretsintegrerade kondensatorer med upp till 90 procent. Detta möjliggör effektivare integration av halvledakretsar, som exempelvis processorer, och resulterar i högre prestanda, lägre energiförbrukning och mindre storlek
   

 • Med hjälp av Smolteks teknik kan halvledarindustrin gå från traditionella metaller till nanostrukturerat kol, och därigenom lösa materialtekniska problem som idag uppstår vid miniatyrisering av komponenter
   

 • Smolteks patenterade teknik möjliggör att integrerade kretsar kan integreras tätare och därmed ta mindre plats i slutprodukten

Smoltek är aktiva på den växande marknaden för avancerad paketering 

Smoltek är verksamma inom marknaden för avancerad paketering av integrerade kretsar, vilket är en del av den globala halvledarmarknaden. Marknadssegmentet avancerad paketering förväntas uppnå ett värde om 39,0 MdUSD år 2023. Den genomsnittliga årliga tillväxten (CAGR) från 2017 till 2023 beräknas vara 7,0 procent. Nedan illustreras den beräknade marknadstillväxten för avancerad paketering. Smolteks unika teknik kan tillämpas till flertalet av applikationerna på denna marknad (fotnot 1).

1 Status of the Advanced Packaging Industry 2018. Market & Technology report - September 2018. Yolé Développement. Informationen är oreviderad.

Smolteks styrkor och konkurrensfördelar

Attraktiv teknik med hög prestanda

Smolteks teknik möjliggör tillverkning av kondensatorer med en kapacitansdensitet på >200nF/mm2 vilket positionerar Smoltek som väldigt attraktiv i kunddialoger. Detta är ett viktigt steg mot licensiering av tekniken. Smolteks CNF-MIM-teknik ger även en låg profilhöjd gentemot konkurrenterna, vilket möjliggör effektivare användning av paketeringsutrymmet. För att möta framtidens kapacitetskrav på processorkretsar behöver integrationstekniken utvecklas och kretsintegrerade kondensatorer minimeras. Smolteks teknik möjliggör en förminskning av kondensatorer med upp till 90 procent. Mindre kondensatorer ger tätare kretsintegration vilket leder till ökad prestanda.

 

Första licensieringsavtalet under 2019

Smoltek för ett 15-tal dialoger med olika aktörer inom halvledarindustrin i USA, Sydkorea och Taiwan inom ramen för bolagets huvudaffär: CNF-MIM. Kunddialogerna har intensifierats under året och intresset för Smoltek har ökat. Under 2018 har Smoltek levererat fyra testorders till globala halvledarföretag för utvärdering av tekniken. Målsättningen är att ingå ett första licensavtal för CNF-MIM-tekniken under 2019.

 

Smolteks teknik har uppvisat full kompatibilitet

Smolteks teknologi möjliggör tillverkning av kolnanostrukturer i CMOS- (Complementary Metal Oxide Semiconductor) kompatibla processer. CMOS är halvledarindustrins viktigaste tillverkningsteknik för högvolymkretsar. Detta betyder att Smolteks teknik kan tillämpas i rätt temperaturintervall med etablerade processmetoder och kompatibla material.

 

79 sökta patent, varav 51 är beviljade

För att skydda sin teknik har Smoltek idag en omfattande patentportfölj bestående av 79 sökta patent, varav hela 51 stycken är beviljade. Smolteks patent är generiska för nanostrukturer och inte enbart relaterade till kol, vilket öppnar upp möjligheterna för framtida licenseringar utanför området kolnanostrukturer.

Smoltek provides groundbreaking technology for the new wave of heterogeneous integration and advanced semiconductor packaging. 

By pioneering carbon nanotechnology we keep scaling advanced semiconductor packaging technologies on a system level.

 • White Twitter Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

© 2005-2020 by Smoltek

Headquarters
Kaserntorget 7, S411 18 Gothenburg, Sweden

info@smoltek.com | +46 760 52 00 53

US location

470 Ramona Street, Palo Alto, CA 94301, USA

Newsletters

Get the latest news from Smoltek in your mailbox