Affärsmöte

Extra bolagsstämma 2021-12-20

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma måndag 20 december 2021. All nödvändig information om stämman hittar du på den här webbsidan.
 
Kommuniké från stämman.

 Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin.

Förslag till dagordning, 20 december 2021 

Stämmans öppnande

    

  1. Val av ordförande vid stämman

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd

  3. Val av en eller två justeringspersoner

  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

  5. Godkännande av dagordning

  6. Beslut om emission av teckningsoptioner till verkställande direktören

  7. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsens ordförande

  8. Beslut om justering av principer för valberedningen

  9. Beslut om justeringsbemyndigande

 

Stämmans avslutande

Förhandsröstning (poströstning)


Till den extra bolagsstämman får aktieägarna endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. 

Aktieägare i Smoltek Nanotech Holding AB (publ), 559020-2262 ("Bolaget") kan anmäla sig och poströsta inför den extra bolagsstämman 20 december 2021. I formuläret kan man rösta Ja eller Nej, Avstå från att rösta eller begära att frågan Bordläggs. Formuläret måste fyllas i och skickas in senast den 19 december 2021.

Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

 Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.   

Länk till förhandsröstningsformulär (poströstning) 

Handlingar, formulär och nödvändiga länkar till den extra bolagsstämman​

 

Fullmaktsformulär (biläggs till poströstning vid användning

Länk för förhandsröstning (poströstning)

Bilaga 1: Kallelse

Bilaga 2: Emission av teckningsoptioner till verkställande direktör

Bilaga 2A: Villkor

Bilaga 3: Emission av teckningsoptioner till styrelsens ordförande

Bilaga 3A: Villkor

Bilaga 4: Styrelsens redogörelse enligt Kap 14 8 ABL

Revisorns yttrande: Signerat revisorsyttrande Kap 14 8 ABL

Pressmeddelande: Förslag till ledamöter i bolagets valberedning

 

Kommuniké från stämman

Smoltek Nanotech Holding AB – Styrelse
SNH_board_Peter-Augustsson_500x500.jpg

PETER AUGUSTSSON

Ordförande

Peter har över 40 års erfarenhet från fordons-, teknik- och komponentbolag, bl a med ledande befattningar inom Volvo Personvagnar samt som vd för SKF och Saab Automobile. 

 

Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik, CTH Göteborg 

Aktieinnehav: 52 401 (via ägarbolag)

Optioner: 40 000

SNH_board_Finn-Gramnaes_500x500.jpg

FINN GRAMNAES

Ledamot

Finn har stor erfarenhet av att bygga företag i Sverige och USA inom flera teknikområden. Idag är han bl a vd för utvecklingsbolaget Gramtec Innovation och investmentbolaget Gramtec Business Partner. 

Utbildning: Maskinteknik 

Aktieinnehav: 1 801 621 (via ägarbolag)

Optioner: -

SNH_board_Peter-Enoksson_500x500.jpg

PETER ENOKSSON

Ledamot

Peter är professor vid CTH i Göteborg och har över 20 års forskningserfarenhet inom kolbaserad nanoteknik och mer än 30 års erfarenhet inom mikrosystemteknik.

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik, Teknologie doktor, Docent, KTH, Stockholm 

Aktieinnehav: 1 077 430  

Optioner: 97 948

SNH_board_Bo-Hedfors_500x500.jpg

BO HEDFORS

Ledamot

Bo har över 50 års erfarenhet från den globala telekommunikationsmarknaden. Är verksam i USA, där han tidigare varit bl a vd för Ericsson i Dallas samt vice vd på Motorola i Chicago. Är idag rådgivare för Trice Imaging, Phluido, CloudBackend och Nexit Ventures. 

Utbildning: Civilingenjör, CTH Göteborg

Aktieinnehav: 75 150  

Optioner: -

SNH_board_Gustav-Brismark_500x500.jpg

GUSTAV BRISMARK

Ledamot

Gustav har över 30 års erfarenhet av patent- och licensieringsfrågor och kommersialisering av ny teknik från olika positioner inom Ericsson, senast som chef för immateriella rättigheter. 

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik, Uppsala Universitet

Aktieinnehav: 3 409  

Optioner: 40 300