Extra bolagsstämma 2020

Torsdag 15 oktober,  Östra Hamngatan 24, Göteborg 
Smoltek Nanotech Holding ABs extra bolagsstämma kommer att hållas i MAQS Advokatbyrås lokaler, Östra Hamngatan 24 Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 09.30.

Till följd av omständigheterna kopplade till covid-19 är bolagets ambition att hålla stämman så kort och effektiv som möjligt, utan att inkräkta på aktieägarnas rättigheter.

 

Som en försiktighetsåtgärd kommer det inte att erbjudas förtäring eller mingel i anslutning till stämman. Bolaget följer noggrant spridningen av covid-19 och bolaget utesluter inte att ytterligare åtgärder kan komma att behöva vidtas om det skulle bedömas nödvändigt.

Handlingar och formulär till extra bolagsstämma​

Kallelse 

Fullmaktsformulär

Förslag till dagordning 

 

Av styrelsen föreslagen dagordning: 
 

 1. Stämman öppnas;

 2. Val av ordförande vid stämman;

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

 4. Val av en eller flera justeringspersoner;

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

 6. Godkännande av dagordning;

 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;

 8. Beslut om justeringsbemyndigande;

 9. Stämmans avslutande.

Smoltek provides groundbreaking technology for the new wave of heterogeneous integration and advanced semiconductor packaging. 

By pioneering carbon nanotechnology we keep scaling advanced semiconductor packaging technologies on a system level.

 • White Twitter Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

© 2005-2020 by Smoltek

Headquarters
Kaserntorget 7, S411 18 Gothenburg, Sweden

info@smoltek.com | +46 760 52 00 53

US location

470 Ramona Street, Palo Alto, CA 94301, USA

Newsletters

Get the latest news from Smoltek in your mailbox