Svensk nanoteknologi med mål att revolutionera teknik för effektivare halvledare och fossilfri vätgasproduktion

ST web structure design_draft.jpg

Kolnanofibrer i precisionsdefinierade mönster – den tredimensionella effekten mångdubblar ytans prestanda

Smoltek är ett göteborgsbaserat bolag som har utvecklat och patentskyddat en unik teknologi för att tillverka vertikala nanostrukturer på olika underlag. Bolaget har bland annat byggt en prototyp av världens tunnaste kondensator och nu siktar man även på att väsentligt öka yteffektiviteten i elektrolysörer som används vid fossilfri vätgasproduktion. 

Smoltek är hittills mest känt för utveckling av teknikkoncept för halvledare, där bolaget bland annat har byggt världens tunnaste kondensator (prototyp). Här samarbetar Smoltek idag med en stor global tillverkare av passiva elektronikkomponenter, med sikte på kommersiell produktion i ett projekt som nyligen gick in i en ny fas efter positiva tekniska framsteg i utvärderingen av tekniken. Detta arbete bedrivs i det helägda dotterbolaget Smoltek Semi AB.

 

Samtidigt har bolagets teknikutveckling breddats till att även omfatta elektrolysörer för vätgasproduktion. Smolteks mattor av vertikala kolnanofibrer erbjuder här en flerdubbelt större kontaktyta jämfört med en konventionellt plan yta, vilket gör teknologin högintressant inom exempelvis energikonvertering, då detta medför att avsevärt fler katalyspartiklar når det aktiva området när de sitter placerade på fibrerna jämfört med på en slät yta. 

 

Huvudspåret för Smolteks inriktning inom vätgasproduktion är att utveckla ett nytt material som bärare för katalytiska nanopartiklar i elektrolysörer för vätgasproduktion. Bolaget siktar på göra dem två-tre gånger så effektiva per tvärsnittsarea, vilket skulle kunna möjliggöra en väsentligt lägre kostnad för fossilfri vätgasproduktion. Detta arbete bedrivs i det helägda dotterbolaget Smoltek Innovation AB.

- Vi märker av ett starkt intresse för vårt unika cellmaterial från såväl globala tillverkare som relevanta forskare, vilket är positivt för våra möjligheter att bygga upp ett välfungerande ekosystem kring konceptet. För att upprätthålla detta starka momentum arbetar vi med att etablera utvecklingssamarbete med en stor internationell tillverkare, såväl som att förstärka Smoltek Innovation-teamet, både internt samt via konsulter och externa forskare, säger Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Innovation. 

Följande milstolpar för den tekniska utvecklingen ligger Smoltek Innovation närmast att uppnå:

  • Skapa samarbetsprojekt med en stor tillverkare av elektrolysörer eller komponenter till elektrolysörer för fortsatt utveckling av bolagets koncept. Dialoger kring detta pågår för närvarande med flera stora globala marknads- och teknologiledande bolag. 

  • Teknisk verifiering av bolagets koncept för nanofiberbaserade cellmaterial för elektrolysörer.

Håkan Persson, vd presenterar Smoltek på Aktiedagen digitalt 11 oktober 

Investeringar för industrialisering och teknikutveckling

Smolteks pågående satsning på industrialisering och kommersialisering av kondensatortekniken (CNF-MIM) samt satsningen inom innovationer för energikonvertering (yteffektivitet i elektrolysörer) är i enlighet med den inriktning som låg till grund för en riktad nyemission om ca 80 MSEK i oktober 2020. Dessa två huvudområden: industrialisering av bolagets kolfiberbaserade kondensatorer (CNF-MIM) samt teknikutveckling och samarbeten inom området elektrolysörer utgör bolagets uttalade prioriteringar för 2022. Löpande förstärkning av bolagets resurser och investeringar ska stötta detta arbete.

Teckningsoptioner av serie TO 4

I samband med den riktade nyemission som Smoltek Nanotech Holding AB (publ) genomförde i oktober 2020, emitterades totalt 1 261 121 teckningsoptioner av serie TO 4. Varje teckningsoption av serie TO 4 medför rätt att, från 20 oktober 2021 till och med 3 november 2021, teckna en (1) aktie i Smoltek till en kurs som fastställs enligt följande:

Utnyttjandekursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Smolteks aktie under perioden 5 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte till ett högre värde än 93,75 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget tillföras maximalt ca 118 MSEK baserat på maximal teckningskurs före emissionskostnader.   

 

Länk till TO 4-sida 

Finn Gramnaes* och WOW-effekten

Här är historien om hur Finn Gramnaes (*Smolteks största aktieägare) blev intresserad av att investera i litet bolag vars teknik bara var i forskningsstadiet – och som nu 13 år senare står på tröskeln till att börja industrialiseras. 

 

Länk till ”From carbon nanofibers to mind-controlled robotic prostheses” (artikeln är på engelska). 

Läs Smoltek senaste pressmeddelanden 

Kort om Smoltek

Smolteks affärsidé är att precisionstillverka extremt tunna kolnanofibrer i olika tredimensionella strukturer, vilket i praktiken mångdubblar den totala ytan som kan beläggas med olika typer av material. Den patentskyddade teknikplattformen kan lösa avancerade materialtekniska problem inom ett stort antal olika industrisektorer, men bolaget har idag valt att inrikta sig på kondensatorer för halvledarindustrin samt nya cellmaterial till elektrolysörer för fossilfri vätgasproduktion. Den huvudsakliga affärsmodellen är att licensiera bolagets patent och know-how – för processteknik och applikationskoncept – vilket ger möjlighet till långsiktiga och skalbara kundrelationer.  

Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

För mer information: www.smoltek.com/investors