Teckningsoptioner serie TO 4

Teckningsoptioner av serie TO 4 tecknades till cirka 92,6 procent och Smoltek Nanotech Holding AB (publ) tillförs cirka 22,0 MSEK
Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Smoltek skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 69 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

I samband med den riktade nyemission som Smoltek Nanotech Holding AB (publ) genomförde i oktober 2020, emitterades totalt 1 261 121 teckningsoptioner av serie TO 4. Varje teckningsoption av serie TO 4 medför rätt, att från 20 oktober 2021 till och med 3 november 2021, teckna en (1) aktie i Smoltek.

Utnyttjandekursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Smolteks aktie under perioden 5 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte till ett högre värde än 93,75 SEK per aktie. 

Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 26,89 SEK och således är teckningskursen fastställd till 18,82 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 kommer Bolaget att tillföras cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptioner av serie TO 4 tecknades till cirka 92,6 procent och Smoltek Nanotech Holding AB (publ) tillförs cirka 22,0 MSEK

Bilagor (Appendices)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 (SE + EN)

Anmälningssedel 

Brev till teckningsinnehavare 

Bolagsordning – Smoltek Nanotech Holding AB

Årsredovisning 2020 

Revisorsyttrande

Styrelsens redogörelse  

Teckningsperiod TO 4
20 okt–3 nov 2021
Teckningskurs
18,82 SEK)

TO 4 i sammandrag

Antal teckningsoptioner:

1 2761 121 teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningskurs:

Fastställd mellan 5 oktober och 18 oktober 2021 till 18,82 SEK/aktie. 

 

Emissionsvolym:

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader..

Sista dag för handel med teckningsoptioner:

1 november 2021. 

Pressmeddelanden /
Press releases

Senaste pressmeddelanden (SE)

Latest press releases (EN)

Smolteks vd Håkan Persson om bolagets utveckling (från Aktiespararna)

Kort om Smoltek

Smolteks affärsidé är att precisionstillverka extremt tunna kolnanofibrer i olika tredimensionella strukturer, vilket i praktiken mångdubblar den totala ytan som kan beläggas med olika typer av material. Den patentskyddade teknikplattformen kan lösa avancerade materialtekniska problem inom ett stort antal olika industrisektorer, men bolaget har idag valt att inrikta sig på kondensatorer för halvledarindustrin samt nya cellmaterial till elektrolysörer för fossilfri vätgasproduktion. Den huvudsakliga affärsmodellen är att licensiera bolagets patent och know-how – för processteknik och applikationskoncept – vilket ger möjlighet till långsiktiga och skalbara kundrelationer. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

För mer information: www.smoltek.com/investors