Ta chansen att teckna Smoltek-aktier till en förmånlig kurs

Teckningsperiod 20 april–30 april 2020
Smoltek är ett bolag som utvecklar processteknik och applikationskoncept baserade på kolnanoteknik, i första hand för den globala halvledarindustrin. I slutet av mars tecknade Smoltek sitt första licensavtal med en ledande kondensatortillverkare. 

Smolteks unika teknologi möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter med mindre formfaktorer, högre prestanda och lägre energiförbrukning. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 57 stycken idag är beviljade. 

I slutet av mars tecknade bolaget ett utvärderingslicensavtal med en av världens största kondensatortillverkare. Avtalet avser en utvärderingslicens där Smolteks patenterade kolnanofiberbaserade CNF-MIM-teknologi utvärderas i ett gemensamt projekt. Avtalet avses leda till ett produktionslicensavtal i nästa steg. Ordervärdet för detta första steg uppgår till cirka 1 MSEK.

Avtalet löper till och med augusti 2020 med möjlighet till förlängning. Under denna period kommer den ledande kondensatortillverkaren att utvärdera Smolteks CNF-MIM-teknologi både utifrån ett tekniskt och ett kommersiellt perspektiv, med ambitionen att teckna ett produktionslicensavtal i nästa steg.

Stor potential på gigantisk marknad 

– Det här är det första licensavtal som vi tecknar för vår CNF-MIM-teknologi och det utgör därmed en viktig milstolpe för Smoltek. Båda parter är väl medvetna om att vår teknologi har stor potential på marknaden för miniatyriserade högprestandakondensatorer, säger Smolteks vd Anders Johansson.

Under hösten 2019 har Smoltek visat att bolagets CNF-MIM-teknologi är industriellt konkurrenskraftig då den erbjuder förbättrad prestanda och endast upptar en bråkdel av utrymmet jämfört med konventionella kondensatorer.

– En väsentlig minimering av kondensatorns bygghöjd är mycket eftertraktad för avancerade 2,5- och 3D-förpackningslösningar för halvledarkretsar, säger Smolteks COO Ola Tiverman.

Teckningsperiod TO 2
20 april–30 april 2020
Fastställd teckningskurs (17/4 2020): 42,68 kr

TO 2 i sammandrag

Anmälningsperiod:

20–30 april 2020 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)

Antal teckningsoptioner:

265 722 teckningsoptioner av serie TO 2.

Teckningskurs:

Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje tecknings-option teckna en ny aktie i Smoltek till kursen 42,68 SEK per aktie.

 

Emissionsvolym:

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Smoltek 11 341 917 SEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner:

28 april 2020. 

Intervju med Anders Johansson om bolagets utveckling

Smoltek är aktiva på den växande marknaden för avancerad paketering 

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 8,0 procent under perioden 2018-2024 och uppnå ett marknadsvärde om 43,6 MdUSD år 2024 (källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole Développement).

Smoltek har lösningen på halvledarindustrins utmaningar

Halvledarindustrins utmaningar

 

 • Artificiell Intelligens (”AI”), 5G och Internet of Things (”IoT”) är exempel på tre tunga tekniktrender med helt olika uppgifter att lösa, men med det gemensamt att de ställer höga krav på halvledarutvecklingen.
   

 • Exempel: AI:s utveckling har bara börjat. Varför tar inte utvecklingen fart ordentligt? Jo ”kapaciteten”, slarvigt uttryckt, i dagens processorer är för dålig. Det finns ett stort behov av effektivare processorer, som antingen är avsevärt mera kraftfulla, eller är mindre och billigare än idag.
   

 • För att kunna processa den allt större mängden av data behöver processorerna högre kapacitet än idag. Ett av problemen är att halvledarindustrin inte kan tillverka mindre, snabbare och samtidigt billigare processorer. Lösningen är smartare kretsintegration och det är här kolnanoteknik kommer in i bilden.

Smolteks banbrytande lösning

 • Smoltek har utvecklat en tillverkningsteknik för kolnanostrukturer som kan effektivisera och minimera komponenter inom halvledarindustrin.
   

 • Teknologin erbjuder bland annat en förminskning av kretsintegrerade kondensatorer med upp till 90 procent. Detta möjliggör effektivare integration av halvledakretsar, som exempelvis processorer, och resulterar i högre prestanda, lägre energiförbrukning och mindre storlek.
   

 • Med hjälp av Smolteks teknik kan halvledarindustrin gå från traditionella metaller till nanostrukturerat kol, och därigenom lösa materialtekniska problem som idag uppstår vid miniatyrisering av komponenter.
   

 • Smolteks patenterade teknik möjliggör att integrerade kretsar kan integreras tätare och därmed ta mindre plats i slutprodukten.

Teckna Smoltek-aktier till en förmånlig kurs

Teckningsoptionen TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie mellan perioden från och med 20 april 2020 till och med 30 april 2020. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 16 april 2020, dock till högst 100,00 SEK. Teckningskursen har den 17 april fastställts till 42,68 kronor. 

Utnyttjande av teckningsoption TO 2

 

Utnyttjandeperiod: 20 april 2020 till och med 30 april 2020

Datum för publicering av teckningskurs: 17 april 2020
Sista handelsdag på Spotlight Stock Market: 28 April 2020

 

Information angående teckningsoptionen:  

Kortnamn: SMOL TO 2 

ISIN-kod: SE0012351518 

Orderbok-ID: 562C

CFI: RMXXXX  

FISN: SMOLTEKNAN/OPT RTS 20200501 

Första handelsdag: 15 maj, 2019 

Marknadssegment: SPSE

MIC-kod: XSAT 

 

Villkor

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen av teckningsoptionen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 100,00 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 ska äga rum under perioden från och med 20 april 2020 till och med 30 april 2020. För de som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner finns möjligheten att sälja dem, sista handelsdag är 28 april. 

 

Utnyttjande av TO 2 för dig som har VP-konto

Om du har teckningsoption TO 2 i Smoltek på ett VP-konto använder du teckningssedel: ”Anmälan för påkallning av TO 2” och sänder den till Partner Fondkommission AB och erlägger likviden enligt instruktionen på sedeln.

 

Utnyttjande av TO 2 för dig som har Depå/Konto hos förvaltare

Om du har teckningsoption TO 2 i en Depå/Konto hos förvaltare kontaktar du din förvaltare för att påkalla teckning med stöd av TO 2 enligt förvaltarens instruktioner.

Senaste finansiella dokument:

Smoltek Nanotech Holding AB:s bokslutskommuniké för 2019

Smoltek, Investor Relations 

Smoltek provides groundbreaking technology for the new wave of heterogeneous integration and advanced semiconductor packaging. 

By pioneering carbon nanotechnology we keep scaling advanced semiconductor packaging technologies on a system level.

 • White Twitter Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

© 2005-2020 by Smoltek

Headquarters
Kaserntorget 7, S411 18 Gothenburg, Sweden

info@smoltek.com | +46 760 52 00 53

US location

470 Ramona Street, Palo Alto, CA 94301, USA

Newsletters

Get the latest news from Smoltek in your mailbox