Investor relations

Tab is in Swedish. 

Smoltek Nanotech Holding AB (publ)

Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 26 februari 2018 under kortnamnet SMOL och handlas via banker och fondkommissionärer.  

Aktiens kortnamn: SMOL
Aktiens ISIN-kod: SE0010820381
Aktiens CFI-kod: ESVUFR
Aktiens FISN-kod: SMOLTEKNAN/SH

Extra bolagsstämma 2021-12-20

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma måndag 20 december 2021. All nödvändig information om stämman hittar du här.

Graf från Spotlight Stock Market

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

22/02/2022 | Bokslutskommuniké Q4 2021

26/04/2022 | Kvartalsrapport Q1 2022 

15/07/2022 | Delårsrapport Q2 2022

Smolteks grundteknologi

Smoltek har utvecklat en patentskyddad grundteknologi för odling av kolnanostrukturer under namnet SmolGROW™. Den här unika tekniken ger oss full kontroll över var och hur extremt små kolfibrer växer. Det gör att vi kan bestämma hur tätt de växer, vilken form de ska ha samt hur långa fibrerna ska vara. 

Fördelarna med vår teknologi är många, bland annat kan vi odla nanostrukturer, som har en enormt god elektrisk ledningsförmåga, i precisionsdefinierade mönster. Vi kan då få förbättrad elektrisk, mekanisk och termisk prestanda samt ökad hållbarhet i de applikationskoncept vi utvecklar. Med vår teknik kan man ersätta dagens material i elektroniska kretsar, vilket gör det möjligt för världens alla kretskortstillverkare att kunna fortsätta utvecklingen av mindre, snabbare och bättre komponenter till morgondagens teknikprodukter. 

Smoltek – Styrkor och konkurrensfördelar

Unik teknologi på miljardmarknad

Smolteks teknologiplattform skapar fördelar för beprövad mikroelektronik genom förbättrad elektrisk, mekanisk och termisk prestanda samt ökad hållbarhet. Med tekniken kan företagen i halvledarindustrin gå från dagens metoder och material till mer effektiva lösningar baserade på kolnanostrukturer vilka kan lösa de materialtekniska problem som idag uppstår vid miniatyrisering av elektronikkomponenter.

 

CMOS-kompatibel teknik

En viktig milstolpe som Smoltek har uppnått i utvecklingen av kolnanostrukturer är utmaningen att kunna motsvara processkompatibiliteten, CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), vilket är den vanligaste processteknologin inom halvledarindustrin. Detta innebär att den patenterade tekniken kan tillämpas i halvledarindustrins befintliga produktionslinor.

 

Vision för halvledarindustrin

Smoltek för nära dialoger med flera ledande aktörer inom halvledarindustrin om samarbeten för olika applikationer som bygger på bolagets teknologiplattform. Visionen är att bolaget ska vara en obestridd global nyckelspelare inom området nanoteknik för nästa våg av integrerade kretsar baserade på nya arkitekturer inom kategorin "advanced packaging and heterogeneous integration". Första applikation för detta är vår CNF-MIM-teknologi –  en kondensatorteknik för att kunna fortsätta krympa avancerade chips.

Vision för fossilfri produktion av vätgas

Smoltek har sedan hösten 2020 identifierat fler marknader för utveckling av teknik och applikationer baserade på kolnanostrukturer. Ett första område där bolagets patentskyddade nanoteknik kan visa sig ha stor potential är produktion av vätgas. Genom att kunna förbättra ytprestanda i gränsskikt mellan membran, flödesplattor och elektroder i dagens elektrolysörsceller kan dessa bli mycket mer yteffektiva, vilket skulle kunna resultera i såväl billigare som ökad vätgasproduktion. 

100-tal registrerade patent, varav 70 beviljade

För att skydda tekniken har bolaget idag en omfattande patentportfölj bestående av ett 100-tal patenttillgångar, inom 20 patentfamiljer, varav 70 idag är beviljade patent. Smolteks kärnpatent är generiska för nanostrukturer och inte enbart relaterade till kol vilket öppnar upp möjligheterna för framtida licensieringar utanför området kolnanostrukturer.

Övriga finansiella dokument