Investor relations

Tab is in Swedish. 

Smoltek Nanotech Holding AB (publ)

Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 26 februari 2018 under kortnamnet SMOL och handlas via banker och fondkommissionärer.  

Aktiens kortnamn: SMOL
Aktiens ISIN-kod: SE0010820381
Aktiens CFI-kod: ESVUFR
Aktiens FISN-kod: SMOLTEKNAN/SH

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Smoltek Nanotech Holding AB, org.nr 559020-2262 är kallade till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. 

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin. Läs mer om stämman på www.smoltek.com/agm2021

Graf från Spotlight Stock Market

Finansiell kalender

06/05/2021 | Årsredovisning 2020

16/07/2021 | Delårsrapport Q2 2021

26/10/2021 | Kvartalsrapport Q3 2021 

22/02/2022 | Bokslutskommuniké Q4 2021

Smolteks grundteknologi

Smoltek har utvecklat en patenterad grundteknologi för odling av kolnanostrukturer under namnet SmolGROW™. Den här unika tekniken ger oss full kontroll över var och hur extremt små kolfibrer växer. Det gör att vi kan bestämma hur tätt de växer, vilken form de ska ha samt hur långa fibrerna ska vara. 

Fördelarna med vår teknologi är många, bland annat kan vi odla nanostrukturer, som har en enormt god elektrisk ledningsförmåga, i precisionsdefinierade mönster. Vi kan då få förbättrad elektrisk, mekanisk och termisk prestanda samt ökad hållbarhet i de applikationskoncept vi utvecklar. Med vår teknik kan man ersätta dagens material i elektroniska kretsar, vilket gör det möjligt för världens alla kretskortstillverkare att kunna fortsätta utvecklingen av mindre, snabbare och bättre komponenter till morgondagens teknikprodukter. 

Smoltek – Styrkor och konkurrensfördelar

Unik teknologi på miljardmarknad

Smolteks teknologiplattform skapar fördelar för beprövad mikroelektronik genom förbättrad elektrisk, mekanisk och termisk prestanda samt ökad hållbarhet. Med tekniken kan företagen i halvledarindustrin gå från dagens metoder och material till mer effektiva lösningar baserade på kolnanostrukturer vilka kan lösa de materialtekniska problem som idag uppstår vid miniatyrisering av elektronikkomponenter.

 

CMOS-kompatibel teknik

En viktig milstolpe som Smoltek har uppnått i utvecklingen av kolnanostrukturer är utmaningen att kunna motsvara processkompatibiliteten, CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), vilket är den vanligaste processteknologin inom halvledarindustrin. Detta innebär att den patenterade tekniken kan tillämpas i halvledarindustrins befintliga produktionslinor.

 

Vision för halvledarindustrin

Smoltek för nära dialoger med flera av de ledande aktörerna inom halvledarindustrin om samarbeten för olika applikationer som bygger på bolagets teknologiplattform. Visionen är att bolaget ska vara en obestridd global nyckelspelare inom området nanoteknik för nästa våg av integrerade kretsar baserade på nya arkitekturer inom kategorin "advanced packaging and heterogeneous integration".

 

100-tal registrerade patent, varav 68 beviljade

För att skydda tekniken har bolaget idag en omfattande patentportfölj bestående av ett 100-tal patenttillgångar, varav 68 idag är beviljade patent. Smolteks kärnpatent är generiska för nanostrukturer och inte enbart relaterade till kol vilket öppnar upp möjligheterna för framtida licensieringar utanför området kolnanostrukturer.