Sign up for our newsletter!

Subscribe form (en)

No spam. Simply good reading. Get your free subscription to Smoltek Newsletter infrequently delivered straight to your inbox.

Your data will be handled in compliance with our privacy policy.

f3d7c4_773cbfa7d72d4ffea35b0ccebf810a1amv2

Banbrytande teknik för snabbväxande tillämpningar

Smol­tek utveck­lar pro­cessteknik och koncept för tillämpningar baserade på kolna­n­oteknik. Idag fok­user­ar vi på två sektor­er med enorm poten­tial: Halvledare och vät­gas. Vi siktar på att starta för­säljn­ing och volymproduk­tion 2024–2026 för båda sektor­erna. Nan­otekno­lo­gires­an har dock bara bör­jat. Vi är redo att skapa utrymme för nästa tekniks­prång i många högtekno­lo­giska och biovetenskap­liga produkter.

Teckningsoptioner av serie TO 7

Nyt­tjandeperi­od 5–19 juni 2023

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sub­scribe form (sv)

Ingen skräp­post. Bara god läs­ning. Pre­n­umer­era gratis på Smol­tek News­let­ter som skic­k­as direkt till din inkorg.

Dina upp­gifter kom­mer att hanter­as i enlighet med vår sekretesspolicy.

Finansiell kalender

  • 2023-08-31 | Delår­srap­port Q2 2023
  • 2023-10-26 | Delår­srap­port Q3 2023
  • 2024-02-22 | Bok­slut­skom­muniké Q4 2023

Presentation för investerare

Smol­teks kon­cern-vd Håkan Persson presen­ter­ar bola­get på Aktied­a­gen i Göte­borg, 15 maj 2023

Ladda ner vår företagspresentation

Få ett exem­plar av vår företag­s­p­resent­a­tion. Ladda ner den idag!

Smolteks aktie

Smol­tek Nan­otech Hold­ing AB är noter­at på Spot­light Stock Mar­ket sedan den 26 feb­ru­ari 2018. Aktien hand­las via banker och aktiemäklare.

Aktiens kort­namn:
SMOL
Aktiens ISIN-kod:
SE0010820381
Aktiens CFI-kod:
ESVUFR
Aktiens FISN-kod:
SMOLTEKNAN/​SH

Affärsområde Semiconductors – ultratunna kondensatorer

  • Den årliga för­säljnin­gen 2027 ber­äknas upp­gå till cirka 40 mil­jon­er US-dollar 
  • Mots­varar en marknad­san­del på cirka 20% av den ursprung­liga marknaden för pro­cessorer för mobila applikationer
  • Nya marknader och tillämpn­ing­som­råden för kondens­ator­er – ber­äknat värde på 10 mil­jarder USD år 2030

Affärsområdet Hydrogen – cellmaterial till elektrolysörer

  • Den årliga för­säljnin­gen 2027 ber­äknas upp­gå till cirka 20 mil­jon­er US-dollar
  • Mots­varar en marknad­san­del på cirka 5%
  • Nya marknader och använd­ning­som­råden för kat­od­sido­cell­ma­ter­i­al – ber­äknat marknads­värde på 22 mil­jarder USD år 2030
  • Nya marknader och tillämpn­ing­som­råden för bränsle­celler – ber­äknat marknads­värde på 32 mil­jarder USD år 2030

Det börjar med marknader på flera miljarder USD – men det slutar inte där.

Smol­tek är ett innov­at­ivt indus­tri­företag med pat­ent­sky­ddad och bevisat effekt­iv kolna­n­oteknik. Vi har två tydliga affär­som­råden, halvledare och vät­gas, båda med stor poten­ti­ell uppsida tack vare vår ban­brytande nan­oteknik. Des­sutom har vi möj­lighet­er att utvidga teknikplatt­for­men till fler marknader i framtiden, till exem­pel inom den medicin­tekniska industrin.