Sign up for our newsletter!

Subscribe form (en)

No spam. Simply good reading. Get your free subscription to Smoltek Newsletter infrequently delivered straight to your inbox.

Your data will be handled in compliance with our privacy policy.

Invester­are

Banbrytande teknik för snabbväxande tillämpningar

Smol­tek utveck­lar pro­cessteknik och koncept för tillämpningar baserade på kolna­n­oteknik. Idag fok­user­ar vi på två sektor­er med enorm poten­tial: Halvledare och vät­gas. Vi siktar på att starta för­säljn­ing och volymproduk­tion 2024–2026 för båda sektor­erna. Nan­otekno­lo­gires­an har dock bara bör­jat. Vi är redo att skapa utrymme för nästa tekniks­prång i många högtekno­lo­giska och biovetenskap­liga produkter.

Investor Relations Blog

Artik­lar som ger bak­grund och förd­jupn­ing till nyheterna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sub­scribe form (sv)

Ingen skräp­post. Bara god läs­ning. Pre­n­umer­era gratis på Smol­tek News­let­ter som skic­k­as direkt till din inkorg.

Dina upp­gifter kom­mer att hanter­as i enlighet med vår sekretesspolicy.

Finansiell kalender

  • 2023-11-07 | Delår­srap­port Q3 2023
  • 2024-02-22 | Bok­slut­skom­muniké Q4 2023
  • 2024-05-02 | Delår­srap­port Q1 2024

Presentation för investerare

Ladda ner vår företagspresentation

Få ett exem­plar av vår företag­s­p­resent­a­tion. Ladda ner den idag!

Smolteks aktie

Smol­tek Nan­otech Hold­ing AB är noter­at på Spot­light Stock Mar­ket sedan den 26 feb­ru­ari 2018. Aktien hand­las via banker och aktiemäklare.

Aktiens kort­namn:
SMOL
Aktiens ISIN-kod:
SE0010820381
Aktiens CFI-kod:
ESVUFR
Aktiens FISN-kod:
SMOLTEKNAN/​SH

Affärsområde Semiconductors – ultratunna kondensatorer

  • Årlig för­säljn­ing år 2027 ber­äknas upp­gå till ca 40 mil­jon­er USD
  • Mots­varar en marknad­san­del på ca 20% av den adresserbara marknaden för pro­cessorer för mobila applikationer
  • Nya marknader och tillämpn­ing­som­råden för kondens­ator­er – ber­äknat värde på 10 mil­jarder USD år 2030

Affärsområdet Hydrogen – cellmaterial till elektrolysörer

  • Planer­ar att inleda strategiskt part­ner­skap med en stor indus­tri­ell tillverkare/​partner
  • Mål 2027 är att nå 5% av marknaden för cell­ma­ter­i­al – vilket mots­varar en för­säljn­ing om ca 20 mil­jon­er USD
  • Mål 2030 är att nå 30% av marknaden för cellmaterial
  • År 2030 ber­äknas Smol­tek Elec­tro­lyz­er Cell Mater­i­al (ECM) vara ca 5 000 USD bil­l­igare per kvad­rat­meter, jfr. konkurrenter

Det börjar med marknader på flera miljarder USD – men det slutar inte där.

Smol­tek är ett innov­at­ivt indus­tri­företag med pat­ent­sky­ddad och bevisat effekt­iv kolna­n­oteknik. Vi har två tydliga affär­som­råden, halvledare och vät­gas, båda med stor poten­ti­ell uppsida tack vare vår ban­brytande nan­oteknik. Des­sutom har vi möj­lighet­er att utvidga teknikplatt­for­men till fler marknader i framtiden, till exem­pel inom den medicin­tekniska industrin.