Sign up for our newsletter!

Subscribe form (en)

No spam. Simply good reading. Get your free subscription to Smoltek Newsletter infrequently delivered straight to your inbox.

Your data will be handled in compliance with our privacy policy.

Smoltek Img Iwatch

Företrädesemission 2024

Smol­tek Nan­otech Hold­ing AB har beslutat att gen­om­föra en nye­mis­sion av akti­er om lägst cirka 20,8 MSEK och högst cirka 26,0 MSEK med företrädes­rätt för befint­liga aktieägare. Teck­ning­speri­oden löper under peri­oden från och med den 31 maj 2024 till och med den 17 juni 2024. 

Företrädese­mis­sion­en omfat­tas till cirka 20,4 pro­cent av teck­nings­för­bind­elser från bland annat vd, styrelse och större ägare som Gramtec Busi­ness Part­ner AB, Peter Enoks­son, Ela­ize Style AB och Tiver­man Adven­ture AB, vilka är bola­gets fyra stör­sta aktieägare.

Företrädese­mis­sion­ens gen­om­förande är villkor­at av att en teck­ning med och utan företräde upp­går till minst 49,4 pro­cent uppnås. Utöver teck­nings­för­bind­elser har villkorade garantiåtaganden om 30,6 pro­cent ingåtts av såväl befint­liga aktieägare som externa invester­are som har följt Bola­get sedan tid­igare. Garantiåtagan­det kom­mer dock endast tas i ans­pråk i det fall Företrädese­mis­sion­en teck­nas till minst 49,4 pro­cent med eller utan stöd av teck­ning­s­rät­ter, och säker­ställer då en total teck­nings­grad om minst 80,0 procent.

Denna sär­skilda utformning är framta­gen för att ge så bra förut­sättningar som möj­ligt till befint­liga ägare såväl som nya invester­are. Gen­om att redu­cera den garan­terade delen och endast ersätta garantit­agare i akti­er kan emis­sion­skost­naderna redu­cer­as kraftigt.

Vid full teck­ning i företrädese­mis­sion­en till­förs bola­get cirka 26,0 MSEK innan avdrag för emis­sion­skost­nader, om cirka 1,5 MSEK, och avses dispon­er­as till föl­jande användningsområden:

  • Gen­om­förande av en struk­turerad pro­cess för för­säljn­ing av hela eller delar av ett eller båda av dot­ter­bola­gen Smol­tek Semi och Smol­tek Hydro­gen, eller enbart de koncept och imma­ter­i­ella rät­tighet­er som ägs av respekt­ive dotterbolag.
  • Fortsatt värde­främ­jande teknikutveck­ling inom affär­som­rådena halvledare och vät­gas inom dot­ter­bola­gen Smol­tek Semi respekt­ive Smol­tek Hydrogen.
  • Rörelsekapit­al till Smol­teks löpande kost­nader utöver teknikutveckling.

Sammanfattade villkor

  • För var­je (1) aktie som ägs per avstämnings­da­gen den 29 maj 2024 erhåller innehav­ar­en en (1) teck­ning­s­rätt. Två (2) teck­ning­s­rät­ter ger rätt att teckna fem (5) akti­er. Teck­ning­skur­sen per aktie upp­går till 0,45 SEK.
  • Företrädese­mis­sion­en innebär en emis­sion av högst 57 685 506 aktier.
  • Vid full teck­ning i Företrädese­mis­sion­en erhåller Bola­get en emis­sions­lik­vid om cirka 26,0 MSEK, före emis­sion­skost­nader. Emis­sion­skost­naderna upp­går till totalt cirka 1,5 MSEK
  • Teck­ning­speri­oden för Företrädese­mis­sion­en kom­mer att löpa från och med den 31 maj 2024 till och med den 17 juni 2024.

Aktiekapit­al, akti­er och utspäd­ning
Företrädese­mis­sion­en innebär att ant­alet akti­er i Bola­get kom­mer att öka med lägst 28 481 742, från 23 074 203 till 51 555 945, och högst med 57 685 506, från 23 074 203 till högst 80 759 709. Företrädese­mis­sion­en innebär vid­are att Bola­gets aktiekapit­al kom­mer att öka med lägst 3 392 980,151324 SEK, från 2 748 789,480174 till 6 141 769,631498, och högst med 6 871 973,521743 SEK, från 2 748 789,480174 till 9 620 763,001917. Det mots­varar en utspäd­ning om minst cirka 55 pro­cent och max­im­alt cirka 71 pro­cent av det totala ant­alet akti­er och röster i Bolaget.

Dokument och länkar

Aktieägar­brev (pub­li­cer­as 3 juni)

Länk­ar för teck­ning, med och utan företrädesrätt

Avanza | Nord­net | Man­gold, utan företrädes­rätt | Man­gold, med företrädesrätt

Press­med­delanden

Årsredo­vis­ningInformation in English

Press releases

Links for sub­scrip­tion, with and without pref­er­en­tial rights (inform­a­tion is in Swedish) 

Avanza | Nord­net | Mandgold (with pref­er­en­tial rights) | Man­gold (without pref­er­en­tial rights)

Annu­al Report