Sign up for our newsletter!

Subscribe form (en)

No spam. Simply good reading. Get your free subscription to Smoltek Newsletter infrequently delivered straight to your inbox.

Your data will be handled in compliance with our privacy policy.

Smoltek Img Iwatch

Teckningsoptioner – serie TO 7

I sam­band med Smol­teks företrädese­mis­sion av units i novem­ber 2022 emit­terades teck­ning­sop­tion­er av serie TO 7. Var­je unit bestod av fyra akti­er och två teck­ning­sop­tion­er av serie TO 7. Var­je teck­ning­sop­tion ger rätt att teckna en (1) nya aktie i Smoltek.

Emis­sions­lik­viden från teck­ning­sop­tion­erna av serie TO 7 kom­mer använ­das till följande:

  • Fortsatt utveck­ling av teknik för ultra­tunna kondens­ator­er samt tillverkning av indus­tri­ellt tillverkade kondens­ator­er (engin­eer­ing samples) under 2023, cirka 50 procent
  • Fortsatt utveck­ling av teknik och produk­tion­skoncept av cell­ma­ter­i­al till elektro­lysörer, cirka 35 procent 
  • Rekryter­ing av kom­pet­ens, cirka 15 procent

Sammanfattade villkor

Nyt­tjandeperi­od: 5 juni 2023 – 19 juni 2023.
Teck­ning­skurs: 3,56 SEK per aktie. (Teck­ning­skur­sen bestäm­des till sjut­tio (70) pro­cent av VWAP i Bola­gets aktie under peri­oden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023, dock lägst kvotvär­det och högst 13,50 SEK per aktie.)
Teck­ning: En (1) Teck­ning­sop­tion ger en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bola­get under nyt­tjandeperi­oden.
Sis­ta dag för han­del i TO 7: 15 juni 2023.
Emis­sions­volym: 2 452 996 Teck­ning­sop­tion­er ber­ät­tigar till teck­ning av 2 452 996 nya akti­er. Vid fullt nyt­tjande till­förs Bola­get cirka 8,7 MSEK, före emissionskostnader. 

Aktiekapit­al, akti­er och utspäd­ning
Vid nyt­tjande av samt­liga Teck­ning­sop­tion­er ökar aktiekapitalet med 292 221,126758 SEK, från 1 690 297,312587 SEK till 1 982 518,439345 SEK, samt ant­alet akti­er ökar med 2 452 996 akti­er, från 14 188 887 akti­er till 16 641 883 akti­er. Utspäd­nin­gen vid nyt­tjande av samt­liga Teck­ning­sop­tion­er upp­går till cirka 14,74 pro­cent av ant­alet akti­er och röster i Bolaget.

Vän­li­gen notera att Teck­ning­sop­tion­er som inte nyt­tjas senast den 19 juni 2023, altern­at­ivt avyt­tras senast den 15 juni 2023, för­faller vär­delösa. För att Teck­ning­sop­tion­er inte ska för­falla vär­delösa krävs att de akt­ivt nyt­tjas för teck­ning av nya akti­er i Bola­get eller avyt­tras. Observera att vissa för­val­tare kan komma att stänga anmäl­nings­möj­lighet­en tid­igare än den 19 juni 2023. Innehav­are av Teck­ning­sop­tion­er via för­val­tare rekom­mend­er­as där­för kon­takta sin för­val­tare tidigt under nyt­tjandeperi­oden för att erhålla inform­a­tion om teck­ning och betalning.

Viktiga dokument

SNH – vd-brev TO 7

Kommunikation

Press­med­delan­en
News­let­ter, maj 2023

Extra bilagor