Sign up for our newsletter!

Subscribe form (en)

No spam. Simply good reading. Get your free subscription to Smoltek Newsletter infrequently delivered straight to your inbox.

Your data will be handled in compliance with our privacy policy.

Smoltek Img Iwatch

Teckningsoptioner – serie TO 8

I sam­band med Smol­teks rikt­ade emis­sion i decem­ber 2023 emit­terades teck­ning­sop­tion­er av serie TO 8 till deltagarna i den rikt­ade emis­sion­en samt till bola­gets befint­liga aktieägare. Totalt emit­terades 3 469 132 teck­ning­sop­tion­er av serie TO 8. Var­je teck­ning­sop­tion ger rätt att teckna en (1) nya aktie i Smoltek.

Teck­ning­sop­tion­erna av serie TO 8 hand­las med ISIN-kod: SE0021183142 och med kort­namn: SMOL TO 8. 

Netto­lik­viden från teck­ning­sop­tion­erna av serie TO 8 avses använ­das till följande:

  • Fin­an­sier­ing av Smol­teks del i den gemensamma kom­mer­sial­iserin­gen av CNF-MIM-baserade produk­ter till­sam­mans med Kemet Elec­tron­ics Cor­por­a­tion (YAGEO Group),
  • Fin­an­sier­ing av Smol­teks utveck­lings- och kom­mer­sial­iser­ing­sakt­iv­iteter inom affär­som­rå­det vät­gas, samt
  • Rörelsekapit­al för fin­an­sier­ing av Bola­gets all­männa kost­nader fören­ade med verksam­het­ens bedrivande.

Sammanfattade villkor

Nyt­tjandeperi­od: 4 septem­ber 2024 – 18 septem­ber 2024.
Teck­ning­skurs: Var­je innehavd teck­ning­sop­tion av serie TO 8 ger rätt att teckna en ny aktie i Smol­tek för 3,60 kr per aktie.
Emis­sions­volym: 3 469 132 teck­ning­sop­tion­er av serie TO 8. Vid fullt nyt­tjande emit­ter­as 3 469 132 akti­er vilket kan till­föra Bola­get upp till cirka 12,5 MSEK, före emis­sion­skost­nader.
Sis­ta dag för han­del i TO 8: 13 septem­ber 2024.

Aktiekapit­al, akti­er och utspäd­ning
Vid utnyt­tjande av samt­liga teck­ning­sop­tion­er av serie TO 8 som kom­mer ant­alet utestående akti­er öka med 3 469 132 akti­er, från 22 888 866 akti­er till 26 357 998 akti­er och aktiekapitalet kom­mer att öka med ytter­l­igare cirka 413 271 SEK, från 2 726 710 SEK till 3 139 982 SEK, innebärande en tillkom­mande utspäd­ning­sef­fekt om cirka 13,2 pro­cent av ant­alet akti­er och röster i Bolaget.

Viktiga dokument

Kommunikation om teckningsoptionerna

Press­med­delande, 7 decem­ber 2023

Press­med­delande, 15 decem­ber 2023: För­sta han­dels­dag för TO 8

Extra bilagor