Sign up for our newsletter!

Subscribe form (en)

No spam. Simply good reading. Get your free subscription to Smoltek Newsletter infrequently delivered straight to your inbox.

Your data will be handled in compliance with our privacy policy.

Rear view of audience in a conference hall.

Årsstämma 2023

Smol­tek Nan­otech Hold­ing AB (publ) kom­mer hålla årsstämma torsdag 11 maj 2023, kl. 10.00. Årsstäm­man kom­mer hål­las i Maqs Advokat­byrås lokaler, adress Östra Hamngatan 24 i Göte­borg. Stäm­mo­lokalen öppn­ar 09.30 för inregistrering. 

Aktieägare, som öns­kar delta vid årsstäm­man, ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 3 maj 2023, altern­at­ivt, om akti­erna är för­valt­ning­s­reg­is­trerade, begära att för­val­tar­en rösträtt­s­reg­is­trerar akti­erna senast 5 maj 2022
  • dels ha anmält sitt deltagande per brev till Smol­tek, Otter­häl­legatan 1, 411 18 Göte­borg, eller via e‑post till agm@www.smoltek.com, senast 5 maj 2023 
  • Vid anmälan ska namn, per­son- eller organ­isa­tion­snum­mer, adress, tele­fon­num­mer, aktuellt aktie­in­nehav i SNH samt ant­al even­tuella biträden anges.

Förslag till dagordning, 11 maj 2023

1. Stäm­man öppnas;

2. Val av ord­förande vid stämman;

3. Upprät­tande och godkän­nande av röstlängd;

4. Val av en eller två justeringspersoner;

5. Prövn­ing om stäm­man bliv­it behöri­gen sammankallad;

6. Godkän­nande av dagordning;

7. Anförande av verkstäl­lande direktören;

8. Fram­läg­gande av årsredo­vis­ning och revi­sions­ber­ät­telse samt kon­cernre­do­vis­ning och koncernrevisionsberättelse;

9. Beslut om:

(a) fast­stäl­lande av res­ultat- och bal­ans­räkning samt kon­cernres­ultaträkning och koncernbalansräkning;

(b) dis­posi­tion­er beträf­fande bola­gets vinst eller förlust enligt den fast­ställda balans¬räkningen;

© ans­varsfri­het för styrelseledamöter och verkstäl­lande direktör;

10. Beslut om fast­stäl­lande av ant­alet styrelseledamöter;

11. Beslut om fast­stäl­lande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;

12. Val av styrelse;

13. Val av styrel­sens ordförande;

14. Val av revisor;

15. Beslut om fast­stäl­lande av prin­ciper för valberedningen;

16. Beslut om bemyn­dig­ande för styrelsen att fatta beslut om emis­sion av akti­er och/​eller teck­ning­sop­tion­er och/​eller konvertibler;

17. Beslut om justeringsbemyndigande,

18. Stäm­mans avslutande.

Valberedningens förslag till ny styrelseordförande och styrelseledamot 

Till årets stämma kom­mer val­bered­nin­gen nom­in­era en ny styrelse­ord­förande för att ersätta Peter Augusts­son och en ny styrelseledamot för att ersätta Finn Gram­naes, vilka båda har tack­at nej till omv­al. Inform­a­tion om detta kom­mer offent­lig­göras i sep­ar­at pressmeddelande.

Handlingar, formulär och nödvändiga länkar till årsstämman

Pressmeddelanden

Kal­lelse

Val­bered­nin­gens förslag till ny styrelse­ord­förande (TBD)

Bilagor

Styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB (publ)

Portrait of Peter Augustsson

Peter Augustsson

Ordförande

Peter Augusts­son har en civilin­gen­jör­sexa­men inom maskin­teknik från Chalmers Tekniska Hög­skola. Han har över 40 års erfar­en­het från fordons‑, teknik- och kom­pon­ent­bolag, bland annat med ledande befattningar inom Volvo Per­son­vag­nar samt som vd för SKF och Saab Automobile.

Aktie­in­nehav:
94 321 via ägarbolag
Option­er:
80 000
Portrait of Finn Gramnaes

Finn Gramnaes

Ledamot

Finn Gram­naes är utb­ildad inom maskin­teknik och har stor erfar­en-het av att bygga företag i Sverige och USA, inom flera teknikom­råden. Han är bl a vd för utveck­lings­bola­get Gramtec Innov­a­tion och invest­ment­bola­get Gramtec Busi­ness Partner.

Aktie­in­nehav:
20 785 och 1 871 184 via ägarbolag
Option­er:
80 000
Portrait of Edvard Kvälesten

Edvard Kälvesten

Ledamot

Edvard Kälvesten har en PhD inom mik­roelektrokemiska sys­tem från Kung­liga Tekniska Hög­skolan i Stock­holm. Han besit­ter djup kun­skap inom Smol­teks affär­som­råde som riktar sig till halvledar- indus­trin och har mångårig erfar­en­het av bolags­by­g­gande. Han är vd och grundare av Silex Microsys­tems som idag omsät­ter över en mil­jard kronor.

Aktie­in­nehav:
0
Option­er:
30 000
Portrait of Per Zellman

Per Zellman

Ledamot

Per är utb­ildad civilin­gen­jör från KTH samt har en Exec­ut­ive MBA-exa­men från Lunds uni­versitet. Per Zell­man har mångårig erfar­en­het inom bolags­by­g­gande och kom­mer­sial­iser­ing från bland annat halvledarin­dus­trin. Tid­igare styrelseer­far­en­het från bland annat Nor­stel AB, Asca­t­ron AB samt Aco­sense AB.

Aktie­in­nehav:
6 000
Option­er:
10 000
Portrait of Gustav Brismark

Gustav Brismark

Ledamot

Gust­av Bris­mark är utb­ildad civilin­gen­jör inom teknisk fysik vid Uppsala uni­versitet. Han har över 30 års erfar­en­het av teknikutveck­ling, pat­ent- och licen­sier­ings­frågor samt kom­mer­sial­iser­ing av ny teknik. Gust­av kom­mer senast från Eric­sson, där han var chef för bola­gets glob­ala pat­ent- licensieringsaffär.

Aktie­in­nehav:
3 409 och 2 724 via ägarbolag
Option­er:
40 300