Sign up for our newsletter!

Subscribe form (en)

No spam. Simply good reading. Get your free subscription to Smoltek Newsletter infrequently delivered straight to your inbox.

Your data will be handled in compliance with our privacy policy.

E4e89e E28602e68a7349e7bc5f1f05060e2889mv2

Smoltek genomför Företrädesemission

Smoltek Nanotech Holding AB publicerar idag ett prospekt inför föreliggande företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 2.

March 5, 2019

Prospek­tet har godkänts av Fin­ansin­spek­tion­en och finns tillgäng­ligt via länken nedan.

Prospekt: Inbjudan att teckna units i Smol­tek Nan­otech Hold­ing AB

Mer inform­a­tion om Företrädese­mis­sion­en finns under Investors-fliken samt på Emis­sions-sid­an.

Sign up for our newsletter!

Subscribe form (en)

No spam. Simply good reading. Get your free subscription to Smoltek Newsletter infrequently delivered straight to your inbox.

Your data will be handled in compliance with our privacy policy.

Related news and insights